Skip to main content

De verrekijker

Samen met een deskundige kijkt Jet Manrho door de verrekijker naar het gebied rondom Waterpark Veerse Meer. Danny Walraven heeft als adviseur mobiliteit & ruimte bij Goudappel meegewerkt aan het in kaart brengen van de verwachte verkeersdrukte naar het vakantiepark in 2030. In de rapportage zijn ook de effecten, knelpunten en mogelijke oplossingen opgenomen. Als verkeerskundige is hij gewend om naar de toekomst te kijken. “Dat is moeilijker dan je denkt. Verkeer is als water: als je het tegenhoudt, gaat het ergens anders stromen.”

Onafhankelijk advies

“Verkeer is complex en laat zich moeilijk voorspellen,” zegt Danny Walraven. “Je hebt te maken met wetten en regels. En het advies van een verkeerskundige moet onafhankelijk zijn. Daar kun je niet omheen. Aan de hand van berekeningen kun je aantonen of het verkeer effect heeft op het milieu of de veiligheid. Hierbij is het voor alle betrokkenen van belang dat de wijze waarop de gegevens verzameld worden, te toetsen zijn. Dat betekent dat je bijvoorbeeld verplicht bent je te houden aan de landelijke richtlijnen van onafhankelijke kenniscentra zoals Duurzaam Veilig Wegverkeer en CROW*.

Voor Waterpark Veerse Meer hebben we de opdracht gekregen om in kaart te brengen hoeveel verkeer het vakantiepark gaat aantrekken en wat de effecten hiervan zijn voor de omgeving. Op basis van deze gegevens hebben we in kaart gebracht waar eventuele knelpunten liggen en wat de mogelijke oplossingen zijn.”

Unieke situatie

“Zeeland trekt vooral in de zomer veel toeristen. De infrastructuur van en naar Walcheren is goed aangelegd. De A58 biedt veel capaciteit en functioneert goed. De rijksweg is relatief rustig tussen Bergen op Zoom en Vlissingen, zeker als je dit vergelijkt met andere delen van de A58.

Zodra je in Zeeland bent, ben je de bekende fileknooppunten voorbij. Behalve in het hoogseizoen, dan neemt de verkeersdrukte richting Walcheren aanzienlijk toe en wordt het Zeeuwse deel van de A58 filegevoelig. Hierdoor ontstaat een unieke situatie.”

Recreatieverkeer in 2030

“Bij de berekening van de verkeersdrukte naar Waterpark Veerse Meer in 2030 hebben we gekeken naar drie verschillende situaties. Te beginnen met de situatie waarbij het vakantiepark is zoals op de dag van vandaag, vervolgens de situatie conform het huidige bestemmingsplan 2012 met 1.335 overnachtingsmogelijkheden, en tot slot de situatie zoals omschreven in het bestemmingsplan 2020; dit is het voorgenomen plan van Driestar met 887 recreatiewoningen. Deze drie mogelijke situaties hebben we berekend en in beeld gebracht.”

Midden in het vakantiepark komt een nieuw binnenmeer met een zandstrand en een boulevard met terrasjes. Daar kun je alleen lopend of met de fiets komen.

Verkeersprognose
“De verwachte verkeersdrukte in 2030 van en naar Waterpark Veerse Meer is gebaseerd op berekeningen met het verkeersmodel. Indien de plannen van Driestar uitgevoerd worden, is de verwachting dat het recreatieverkeer van en naar het Waterpark met circa 2.500 motorvoertuigen per etmaal (mvt/etm) zal toenemen. De verwachte verkeersdrukte voor zowel het huidige als het nieuwe bestemmingsplan ontlopen elkaar nauwelijks.

Echter, de recreatieparken zijn niet meer zoals vroeger en ontwikkelen zich ook. De plannen van Driestar zijn gebaseerd op Hof van Saksen in Drenthe. Op basis van een langdurige verkeersmeting hebben we alle inkomende en uitgaande verkeersbewegingen bij het vakantiepark in Drenthe gemeten. Hierdoor hebben we kunnen aantonen dat de verkeersdrukte van Hof van Saksen, en daarmee ook de het uitgangspunt van de plannen van Driestar, minder is dan het huidige (maximale) kerncijfer van CROW aangeeft, en dus ook minder is dan wat we nu met het verkeersmodel hebben berekend. Dat betekent dat het niet om circa 2.500, maar om 1.370 extra voertuigbewegingen gaat in het hoogseizoen. De verkeersdrukte kan dus 45 procent minder zijn dan nu verwacht wordt. Dat is interessante informatie voor CROW voor het bepalen en actualiseren van de kerncijfers, maar ook voor ons en de wegbeheerders die een oplossing moeten vinden voor de verkeersproblematiek.”

Autonome ontwikkelingen
“Er worden verschillende projecten ontwikkeld en uitgevoerd aan de zuidzijde van het Veerse Meer, maar op dit moment staat Waterpark Veerse Meer bij bewoners en bestuurders in de schijnwerpers. Wat wij gezien hebben, is dat het recreatieverkeer van het Waterpark een toevoeging is op de al bestaande problemen. Door de nieuwe plannen van Driestar is dat duidelijk geworden en is de bal gaan rollen.

Om een goed beeld te geven van de te verwachten situatie, hebben we in het verkeersmodel ook projecten opgenomen die in ontwikkeling zijn, zoals Harbour Village, Veerse Wende, Veerse Kreek en Kanoa. Daarnaast zijn autonome ontwikkelingen meegenomen die voor de gehele provincie (en daarbuiten) gelden, zoals de toename van het autobezit en het autogebruik, van carpool tot deelauto. Er zijn veel factoren die invloed hebben op het autogebruik: de groei van de economie, de prijs van de brandstof, veranderingen in de samenstelling van de bevolking, maar bijvoorbeeld ook de coronacrisis.”

Drie routes naar het Veerse Meer

“Bij het uitwerken van de verschillende scenario”s is uitgegaan van de huidige landelijke richtlijnen en zijn de routes aangegeven die de circa 2.500 motorvoertuigen in het hoogseizoen dagelijks kunnen gaan nemen. De meest idyllische route is over de Zeeuwse eilanden, maar veel toeristen komen uit België of Duitsland en de A58/N62 is de snelste weg naar Walcheren. Eventuele knelpunten ontstaan vooral als je de A58 verlaat of als je ernaartoe wilt, dus op het onderliggende wegennet.”

Danny Walraven wijst op een kaart drie routes aan die je kunt nemen naar de zuidkant van het Veerse Meer: over de Zeelandbrug (N256), door de Westerscheldetunnel (N62) of via de A58.

“De verwachting is dat de meeste recreanten (1.200 auto”s per etmaal) de afslag bij ’s Heer Arendskerke nemen en via Lewedorp naar het vakantiepark gaan. De route via de Muidenweg, langs Wolphaartsdijk, zal niet veel genomen worden. In het hoogseizoen betreft die hooguit 200 voertuigen per dag en voor Arnemuiden is dat het dubbele. Ook al is dat slechts 22 procent van al het recreatieverkeer naar en van Waterpark Veerse Meer, in Arnemuiden is de overlast het meest voelbaar. Daar gaat het verkeer dwars door de kern, met als extra handicap dat de spoorbomen twee keer per uur dichtgaan, waardoor filevorming onvermijdelijk is.”

Knelpunten

“We proberen nooit te rooskleurig te zijn, zodat het later in de praktijk niet tegenvalt,” zegt Danny Walraven. En in een adem door legt hij uit waarom. “We rekenen liever met de maximale verkeerscijfers, zodat het duidelijk is waar de knelpunten kunnen ontstaan.

In het meest ongunstige geval gaat het in Arnemuiden om een toename van 400 auto”s per dag. Daar is de impact van het toenemende verkeer meteen duidelijk en voor alle inwoners voelbaar. Het merendeel van het verkeer dat door Arnemuiden rijdt is geen doorgaand toeristisch verkeer, maar lokaal bestemmingsverkeer. Waar je ook naartoe wilt, de omgeving is goed bereikbaar met de auto. En de A58 is ideaal voor woon-werkverkeer. De meeste inwoners wonen in een van de nieuwe woonwijken aan de noordkant van het spoor. Ook voor hen is de kortste weg naar de snelweg over het spoor en door de kern.

In Arnemuiden gaat het om een bestaand knelpunt dat in het hoogseizoen door het recreatieverkeer nog meer belast wordt. En in Lewedorp en Wolphaartsdijk is de seizoensdrukte daarentegen alleen een pijnpunt voor de bewoners die aan de doorgaande route wonen.”

Participatiebijeenkomsten
“De participatiebijeenkomsten hebben veel bruikbare informatie opgeleverd,” vertelt Danny Walraven enigszins trots. “En die is terug te vinden in de 13 oplossingen die wij uitgewerkt en doorgerekend hebben.
Samen met inwoners uit Arnemuiden, Wolphaartsdijk en Lewedorp hebben we met een brede blik gekeken. Bijvoorbeeld naar alle soorten verkeer, en daar horen de routes voor landbouwverkeer, voetgangers en fietsers ook bij. Ook werden zorgen gedeeld, verkeersoverlast is niet voor iedereen hetzelfde. In Lewedorp voelen inwoners zich door de verkeersdrukte minder veilig en in Arnemuiden worden de slechte doorstroming en het lawaai als overlast ervaren.

Iedereen wil goed bereikbaar zijn, toerisme is een belangrijke bron van inkomsten, maar te veel verkeer heeft een negatief effect op de leefbaarheid en veiligheid van de leefomgeving. Het is zoeken naar een balans. De belangrijkste conclusie aan het eind van ons traject was voor iedereen overduidelijk: je hebt een ingrijpende oplossing nodig om de huidige en toekomstige verkeersproblematiek op te lossen.”

Gemeenschappelijke aanpak

“De verwachte verkeersdrukte is een bundeling van het bestaande woon-werkverkeer en van alle recreatieprojecten die de komende 10 tot 20 jaar gerealiseerd worden. Dat vraagt om een totaalaanpak waarbij alle wegbeheerders in dit gebied betrokken zijn. Om die reden hebben de drie gemeenten Middelburg, Borsele en Goes, het waterschap Scheldestromen en de provincie Zeeland besloten de verkeersproblematiek integraal op te pakken. Gezamenlijk zullen zij de Gebiedsontsluitingsvisie Veerse Meer Zuid realiseren.” Danny Walraven is blij met deze uitkomst, maar hij blijft realistisch: “Het feit blijft dat er meer verkeer bij komt. En het verkeer is als water: als je het tegenhoudt, gaat het ergens anders stromen.”


*CROW (voorheen Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek) is een onafhankelijk kenniscentrum voor infrastructuur, openbare ruimte en verkeer en vervoer. Bij CROW staan samenwerken, groei in kennis en het delen van kennis centraal.

Voor meer informatie zie ook:

  • Crow.nl
  • Duurzaamveiligwegverkeer.nl
  • Goudappel.nl