Skip to main content

Verkeersonderzoeken Waterpark Veerse Meer gereed

30 oktober

De in opdracht van Driestar, door Goudappel Coffeng, uitgevoerde onderzoeken over verkeer voor het plan doorontwikkeling Waterpark Veerse Meer zijn gereed en zijn gepubliceerd op de website van de gemeente Middelburg.
De onderzoeken zijn gedaan ten behoeve van de Milieu Effect Rapportage (MER) die wordt opgesteld voor het plan.

Opzet onderzoek
Om het onderzoek uit te kunnen voeren was het nodig een nieuw verkeersmodel op te stellen waarin informatie uit de verkeersmodellen van Walcheren en Zuid-Beveland is samengebracht en op elkaar aangesloten. Verder is gebruik gemaakt van actuele verkeerstellingen en andere gegevens. Als uitgangspunt voor het onderzoek zijn voor de verkeersgeneratie de maxima van de landelijke (CROW) richtlijnen genomen en er is doorgerekend naar een verwachte situatie in 2030. Er zijn drie situaties in beeld gebracht:

  • De autonome situatie 2030. Dat is de situatie waarin het huidige verkeer, de groei hiervan en het verwachte verkeer ten gevolge van andere verwachte ontwikkelingen is doorgerekend maar zonder het plan van Driestar voor Waterpark Veerse Meer
  • De Referentiesituatie 2030 indien het plan van Driestar niet gerealiseerd wordt maar wel de mogelijkheden van het huidige bestemmingsplan volledig benut worden
  • Dezelfde situatie 2030 maar nu met realisatie van het plan van Driestar voor Waterpark Veerse Meer. Dat is de plansituatie.

Resultaten verkeersonderzoek
Geconstateerd wordt dat er in de huidige situatie al knelpunten zijn.

Uit het rapport blijkt dat bij volledige realisatie van het huidige bestemmingsplan Waterpark Veerse Meer het verkeer op de knelpunten in Arnemuiden beperkt toeneemt en in Lewedorp vrij sterk. Op het knelpunt in Wolphaartsdijk zijn er nauwelijks gevolgen. Het plan van Driestar heeft echter vrijwel dezelfde effecten als het huidige bestemmingsplan.

Het rapport toont aan dat het plan van Driestar niet leidt tot nieuwe knelpunten of substantiële vergroting van knelpunten die er al zijn maar dat er sprake is van bestaande problematiek.

De verschillende wegbeheerders (Waterschap, Provincie Zeeland, Gemeenten Middelburg, Borsele en Goes hebben kennis genomen van de onderzoeksresultaten en deze besproken. Zij hebben samen vastgesteld dat er in de huidige situatie, ook als er geen ontwikkeling zou zijn op Waterpark Veerse Meer, reeds knelpunten zijn in Arnemuiden en mogelijk ook in Lewedorp en Wolphaartsdijk.

De wegbeheerders constateren dat het gebied tussen Het Kanaal door Walcheren, het Arnezijkanaal, de A58, de A256 en het Veerse Meer behoefte heeft aan een robuuste toekomstbestendige ontsluiting. Hiervoor zullen waarschijnlijk ook Rijkswaterstaat en ProRail nodig zijn. De wegbeheerders willen samen blijven werken om te komen tot een gebiedsvisie voor ontsluiting. Bedoeling is deze zo spoedig mogelijk tot stand te brengen.

Tevens zal samen worden nagedacht en samen worden gewerkt om, waar wenselijk en mogelijk, te komen tot tijdelijke oplossingen die stand kunnen houden tot de oplossingen uit de nog op te stellen gebiedsvisie gerealiseerd kunnen worden.

In de participatietrajecten die de gemeente Middelburg heeft gestart wordt samen met bewoners, bedrijven en belanghebbenden uit Arnemuiden en Lewedorp ook nagedacht over verkeersoplossingen. De resultaten hiervan zullen tevens input zijn voor het overleg tussen de wegbeheerders.

Bron: https://middelburgers.nl/verkeersonderzoeken-waterpark-veerse-meer-gereed/