Skip to main content

Waterpark Veerse Meer ontwikkeling gaat door!

Uitspraak Raad van State maakt bestemmingsplan Waterpark Veerse Meer onherroepelijk

De Raad van State besloot vandaag dat het bestemmingsplan Waterpark Veerse Meer onherroepelijk is. Driestar, eigenaar en ontwikkelaar van Waterpark Veerse Meer, kan nu officieel van start gaan met de verdere uitwerking en uitvoering van het plan voor een nieuw Waterpark Veerse Meer.

Driestar heeft het park in 2018 aangekocht, nadat de gemeenteraad van Middelburg zich positief uitsprak over de plannen. Samen met de gemeente en omwonenden is vervolgens het plan verder ontwikkeld voor een kwalitatief hoogstaand recreatiepark dat past in de omgeving. Het plan gaat uit van een ruime opzet van recreatiewoningen in een groot natuurlijk gebied. Voor de uitvoering van dit plan was een aanpassing van het bestaande bestemmingsplan nodig. Dit nieuwe bestemmingsplan is in juli 2021 door de gemeenteraad van Middelburg vastgesteld en in december 2021 op enkele onderdelen aangepast.

Bezwaren en uitspraak
Tegen dit vastgestelde bestemmingsplan is door een aantal omwonenden in beroep gegaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Deze beroepen gingen voornamelijk over de impact van het park op de omgeving. De Raad van State heeft de tijd genomen om de beroepen zorgvuldig te beoordelen. In september 2023 vond de zitting plaats waarin deze inhoudelijk werden behandeld. Vanwege grote drukte bij de Raad van State is de uitspraak een aantal keer uitgesteld. Vandaag is er uitspraak gedaan. De Raad van State komt tot de conclusie dat er geen juridische grond is voor de ingediende beroepen. Daarmee is het bestemmingsplan onherroepelijk en kan Driestar na vijf jaar voorbereiding daadwerkelijk verder aan de slag.

Balans recreatie en natuur
Net als in de planfase staan, bij de uitvoering van het nieuwe Waterpark Veerse Meer, de inpassing in én de impact op de omgeving steeds centraal. Bij alle keuzes wordt gekeken naar een goede balans tussen natuur en recreatie. Het park wordt aangelegd als een Zeeuws krekenlandschap met slikken en schorren. Door de aanleg van extra natuur ontstaat een buffer tussen het recreatiegebied en de natuur rond De Piet en het Natura 2000 gebied. Inmiddels zijn er plannen gepresenteerd door de gemeente Middelburg, Goes en Borsele en waterschap Scheldestromen om de verkeerskundige ontsluiting van het Veerse Meer Zuid te verbeteren. Ook voor het bouwverkeer geeft dat een oplossing, zodat dat niet door bewoonde kernen komt.

Volgende stappen
Nu er groen licht is voor de bouw van het nieuwe Waterpark Veerse Meer, gaat Driestar snel verder aan de uitwerking hiervan. Eerst zullen de oorspronkelijke bouwplannen in lijn gebracht moeten worden met de nu geldende wetgeving en bouwvoorschriften. De wetten en eisen zijn gedurende dit proces al een paar keer aangepast. Daarna starten de procedures voor de aanvraag van de benodigde omgevingsvergunningen. Hierna zullen de gronden bouwklaar gemaakt worden. Driestar verwacht aansluitend te gaan bouwen.

Over Waterpark Veerse Meer
Het nieuwe Waterpark Veerse Meer komt op de plek waar camping de Witte Raaf en het ‘oude’ Waterpark Veerse Meer al sinds 1972 lagen. Het wordt een kwalitatief hoogstaand park met veel natuur, een professionele bedrijfsvoering en een eigentijds recreatief aanbod. Het park wordt 89 hectare groot. Daarnaast komt er ca. 13 hectare nieuw natuurgebied bij. Op het park zelf wordt 10 hectare natuur en 15 hectare water ingevoegd. De recreatieverblijven komen ver uit elkaar te liggen (10 overnachtingsunits per hectare). Het oude bestemmingsplan maakt 1.335 recreatieverblijven mogelijk, in het nieuwe plan komen er, naast de bestaande 65 recreatiewoningen, voor gasten ca. 800 woningen en 22 appartementen.